Book Thumbnail
गूढ व भयकथा, कादंबऱ्या यांचे समृद्ध दालन मराठी साहित्यात आहे. या प्रकारच्या लेखनात कल्पनेचा कस लावावा लागतो. र. अ. नेलेकर यांमीही अशा प्रकारचे लेखन करून वेगळ्या प्रकारच्या कथा वाचकांसमोर ठेवल्या आहेत.[...]
Language: मराठी
Price: Rs. 300 /   $ 4.29    Pages: 268