काळोखातील सावली
Pages: 174

eBook Price: 20% OFF  R 140 R 112 / $ 1.60
Buy eBook
Add to Cart

 

 
Preview
Summary of the Book
आणि त्याचवेळी मला अगदी
    माझ्याजवळ सावली देवीचे
    खदखदा हसणे ऐकू आले होते.
    घराच्या चारी कोपऱ्यातून शंखाचा
    झांजाचा आवाज ऐकू येऊ लागला
    होता. आणि मला साद ऐकू आली,
   'चल लवकर ये ऽ मला भूक लागली आहे .'
    हा सर्व कोलाहल त्या आमच्या खोलीत
    एवढा वाढला की मला ते सर्व सहन होईना .
       वाटले आता माझे डोके फुटून त्याच्या
    चिंधड्या चिंधड्या उडतील.
Write a review
* Rating:

* Name:
* Email Address:
(Email is not visible to others)
* Comments:
 0/1024
* Verfication Code:
 

Share This Link
RECENTLY VIEWED
Login
Username / Email Address
Password
Forgot Password?
Signup
First Name
Last Name
Gender
Your Email Address
Choose Password
Country

Forgot Password?
Forgot Password
Email Me My New Password
Username Or Email Address

Type the characters you see in the image below. Letters shown are not case-sensitive.
   
Whatsapp Live Chat